Villkor för Ledare.se

Ledare.se är en användaranpassad tjänst som ger användarna tillgång till olika former av innehåll och funktionalitet om ledarskap. Innehållet och funktionaliteten levereras genom en nätbaserad lösning. Läs mer information om tjänsten här.

Tjänsten levereras av Simployer Solutions AS ("vi", "oss"), org. nr. 921407025 MVA, Kalnesveien 5, 1712 Grålum. Tholin & Larsson-Gruppen AB kommer dock att vara din kontaktpunkt för frågor och andra ärenden. Tholin & Larsson-Gruppen AB kommer även att sköta faktureringen. '

Kontaktinformation är: info@tholin.se, 031 84 01 80.

Kunden för tjänsten är antingen den fysiska person som upprättar ett användarkonto och använder tjänsten (”du”), eller företaget som är uppgett som fakturamottagare vid beställning av tjänsten, som närmre beskrivs i punkt 1 nedan.  

1. Avtalsvillkor

För att ta tjänsten i bruk måste du upprätta ett användarkonto. Genom att upprätta ett användarkonto och använda tjänsten accepterar du dessa villkor.

Vi kan komplettera med tilläggsvillkor för tillgång till enskilda delar av tjänsten, exempelvis delar som enbart är tillgängliga mot betalning. Sådana villkor kommer att framgå i samband med beställningen, samt i orderbekräftelsen som du får efter genomförd beställning.

Om du uppger ett företag som fakturamottagare vid beställningen av tjänsten kommer företaget att vara kunden för tjänsten. Du ansvarar i så fall för att kunna ingå rättsligt bindande avtal å företagets vägnar. Om tjänsten där företaget är kund sägs upp förblir du användare av de icke-betalbara delarna av tjänsten (förutsatt att du inte raderar ditt användarkonto i enlighet med punkt 2).

Punkt 3 i dessa villkor gäller enbart om det är du som person som är kund. Punkt 11 – 12 gäller enbart om företaget är kund. Övriga punkter gäller i bägge fall.

2. Användarkonto

Användarkontot du upprättar är personligt. Du kan inte ge bort eller dela din tillgång med andra. Ditt innehåll är knutet till din användare. Andra, nedan din arbetsgivare, kan inte kräva tillgång till sådant innehåll.

Ditt lösenord ska hållas hemligt. Vi förbehåller oss rätten till att registrera vem som använder tjänsten inom ramarna för gällande integritetsskyddslagstiftning.

Du måste underrätta oss gällande förändringar i din kontaktinformation som post- och e-postadress, så att vi kan kommunicera med dig. Om inget annat avtalas kommer du att behålla ditt användarkonto även om du byter e-postadress (om du t.ex. byter arbetsgivare) eller om du säger upp tillgång till betalda delar av tjänsten.

Du ska enbart använda din tillgång till ledare.se för normalt användande i enlighet med tjänstens tilltänkta syfte.

Du kan radera ditt användarkonto genom att skicka e-post om radering till info@tholin.se eller genom att använda eventuell raderingsfunktionalitet på ledare.se Enbart personen som har upprättat användarkontot kan be om att användarkontot raderas. Radering innebär att din tillgång till tjänsten upphör. Dina referenser, genvägar, sparat innehåll, lärandehistorik, användarlogg och liknande användarspecifik information raderas, bortsett från de fall där vi måste behålla information enligt lagstiftning.

3. Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar räknat från dagen efter beställningsdag i enlighet med distansavtalslagen. Du medger dock att din ångerrätt förfaller om du accepterar att ta i bruk den betalbara tjänsten innan ångerfristen har löpt ut. 

4. Tjänstens kvalitet och tillgänglighet

Vi gör vårt bästa för att se till att tjänsten är tillgänglig, fungerar som den ska samt att informationen är uppdaterad och korrekt. Likväl kan vi inte garantera detta. Vi är inte ansvariga för val och handlingar som görs mot bakgrund av information på ledare.se.

Tjänsten fungerar bäst på nyare versioner av de vanligaste webbläsarna. Om du använder dig av äldre versioner eller mer okända webbläsare kan du uppleva att tjänsten inte fungerar som den ska.

5. Rättigheter

Vi äger alla rättigheter till tjänsten, inklusive innehållet i tjänsten. Det är inte tillåtet att kopiera eller dela innehåll eller utnyttja tillgången till att skapa motsvarande tjänster.

Om tjänsten öppnar upp för användargenererat innehåll (som kommentarer eller artiklar), och sådan möjlighet sedan nyttjas för att publicera innehåll, ges vi en rätt till att dela detta med andra användare av ledare.se. Det gäller även efter att användarkontot som innehållet publicerades ifrån senare har blivit raderat.

6. Betalning

Tjänsten är gratis, om inget annat avtalas.

Priserna för tillgång till betaldelar av tjänsten kommer att framgå på ledare.se Om inget annat avtalas eller anges på ledare.se gäller följande pris- och betalningsvillkor:

Betalabonnemang gäller för 12 månader åt gången. Det förnyas automatiskt så till vida det inte sägs upp senast tre månader före starten av ny abonnemangsperiod.

Betalabonnemang betalas i förskott per period, antingen genom att vi skickar faktura strax efter beställning eller genom att vi kräver betalning med kort. Vi kan frysa din tillgång till betaldelar av tjänsten så länge som förfallen faktura är obetald.

Betalabonnemang kan starta med en gratis provperiod eller period med öppet köp. Under en sådan period kan abonnemanget när som helst sägas upp. Om vi inte har tagit emot uppsägning innan en sådan period har löpt ut övergår abonnemanget per automatik i ett ordinarie betalabonnemang. Provperiod och öppet köp kan enbart nyttjas en gång per användare.

Vid utebliven betalning kan vi kräva dröjsmålsränta i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi kan ändra våra priser årligen. Prisändringar kommer att kommuniceras på ledare.se eller per e-post.

7. Uppsägning

Betalabonnemang kan sägas upp genom att skicka e-post om uppsägning till info@tholin.se eller genom eventuell uppsägningsfunktionalitet på ledare.se. Uppsägning måste ske senast tre månader innan starten av ny abonnemangsperiod.

Användarkonto och tillgång till de delar av tjänsten som är gratis upprätthålls även om själva betalabonnemanget sägs upp.

Radering av användarkonto påverkar inte skyldigheten att betala eventuella abonnemang som redan är påbörjade (inklusive abonnemang som startar inom mindre tid än tre månader efter att raderingsförfrågan blev mottagen).

8. Överlåtelse

Ett användarkonto kan inte överlåtas till andra. Betalabonnemang kan, med vårt skriftliga samtycke, överföras till andra. Vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter till tredje part.

9. Personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig kommer vi att behandla uppgifter om användarna i samband med tjänsten. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

10. Ändringar

Förändringar i användarvillkor kan komma att ske om vi exempelvis lanserar ny funktionalitet i tjänsten. De vid var tid gällande användarvillkoren kommer att finnas publicerade på ledare.se. Om vi gör väsentliga ändringar av villkoren kommer vi att meddela detta, exempelvis genom att skicka e-post eller genom att publicera information på ledare.se. Fortsatt användning av tjänsten efter sådant underrättande utgör en accept av de ändrade villkoren.

11. Missförhållanden

Ingen av parterna kan kräva ersättning från den andra parten för indirekta förluster som kan uppstå som ett resultat från användande av tjänsten.

Vårt totala ansvar per kalenderår är i alla tillfällen begränsat till den totala summan (exklusive moms) som har betalats för tjänsten de senaste 12 månaderna som omedelbart föregår den händelse som ger upphov till ersättningskrav från dig som användare.

12. Rättsliga tvister

Var tvist som uppstår i förbindelse med kundförhållandet ska lösas vid Göteborgs tingsrätt.