Kvinna talar till grupp.

Organisationsutveckling

Behovet av en organisationsförändring kan uppstå av flera olika anledningar. Det kan vara förändringar i vår omvärld som leder till förändring i t ex produkt- och tjänsteutbud, behov av att förändra interna ansvarsområden mm. Olika målgrupper har olika intressen i förändringsarbetet och därmed olika behov av information och kommunikation.

Fakta

  • Vid organisationsförändringar finns lagar som delvis styr processen.

  • Enligt medbestämmandelagen (MBL) har arbetsgivaren en informations- och förhandlingsskyldighet.

  • Arbetsmiljölagstiftningen anger att en riskbedömning ska göras innan ändringar genomförs.

Artiklar

Velg visning
Rollen som ledare

Arbeta med nyckeltal inom HR

Oavsett vilken typ av verksamhet som bedrivs, så når ingen organisation framgång utan personal!
Rollen som ledare

Digitalisering - De olika faserna

Förändring innebär för vissa glädje och entusiasm och för andra rädsla och oro. Digitalisering handlar inte bara om att implementera nya digitala verktyg, det handlar om att förändra beteendemönstret i en hel organisation.
Rollen som ledare

Förändringar på arbetsplatsen?

Förändringsprocesser är oundvikligt i arbetslivet. Det kan handla om allt från arbetsbrist och verksamhetsutveckling till att företaget ska byta lokaler. Många gånger förutsätts chefer kunna hantera förändringar utan att vare sig ha fått stöd eller kunskap om vad ett förändringsarbete innebär.
Rollen som ledare

Ledningsgruppens ordförande

En ledningsgrupps ordförande besitter en särskild maktposition i varje företag och organisation. De befinner sig ständigt i rampljuset, oavsett om de vill eller inte.
Rollen som ledare

Ledningsgruppen - sammansättning och uppdrag

I ledningsgruppen samlas den kunskap och erfarenhet som behövs för att leda hela verksamheten. Som medlem i en ledningsgrupp har man i regel två uppdrag; helheten och sin egen del.
Rollen som ledare

Hur skapa medarbetarengagemang?

Medarbetarengagemang är ett mått på företagens hälsa och en viktig faktor för framtida utveckling och medarbetarnas stöd för förändringar i företaget. När de anställda känner delaktighet och har en känsla av ”ägarskap” för sina jobb, är deras engagemang avsevärt högre.
Rollen som ledare

Förändringar i organisationen

Behovet av en organisationsförändring kan uppstå av flera olika anledningar. Det kan vara förändringar i vår omvärld som leder till förändring i t ex produkt- och tjänsteutbud, behov av att förändra interna ansvarsområden mm.
Rollen som ledare

Personalbokslut

Personalbokslutet utgör en viktig och strategisk del av ekonomin och verksamheten samt skapar en stabil grund för kommande planering.
Rollen som ledare

Personalekonomi – räkna på mjuka värden!

Det går faktiskt att ta ett ekonomiskt perspektiv på personalen och räkna ut personalkostnader genom mjuka värden.
Rollen som ledare

Arbeta i projekt

Allt fler arbetar i projekt. För att klassas som projekt bör följande fyra kriterier vara uppfyllda: Bestämt avgränsat mål Bestämd tidsperiod Bestämda resurser Särskild projektorganisation

Organisationsförändring – steg för steg

 

Är din verksamhet inne i en förändringsresa? Då är det bra att veta att det finns lagar som delvis styr processen. I den här guiden får du vägledning i hur en organisationsförändring kan genomföras – steg för steg.

Definiera problembilden add

1) Definiera problembilden

Definiera problembilden och de utmaningar organisationen står inför. Viktiga frågor att ställa sig är syfte, mål och hur förändringen kan genomföras på bästa sätt. 

Strukturering add

2) Strukturering av ny organisation

Beskriv därefter de viktigaste arbetsuppgifterna och processerna. Fundera på hur en ny organisation kan struktureras för att nå målen. Fokusera i första hand på funktioner och processer, inte på personer.

Konsekvensanalys add

3) Konsekvensanalys

En framgångsfaktor är att i ett tidigt skede göra en konsekvensanalys av den tänkta förändringen. Den bör innehålla konsekvenser ur flera perspektiv, såsom exempelvis medarbetare, kunder och kvalitet.

Information add

4) Information

Informera fackliga organisationer om den planerade förändringen, dess inriktning och konsekvenser. 

Riskbedömning add

5) Riskbedömning

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift systematiskt arbetsmiljöarbete ska en riskbedömning göras när ändringar i verksamheten planeras. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. 

Beslut add

6) Beslut om ny organisationsstruktur

Beslut fattas om obemannad organisationsstruktur. Om arbetsgivare är bunden av kollektivavtal föreligger förhandlingsskyldighet innan beslut fattas. 

Kommunikation add

7) Kommunikation

Olika målgrupper har olika behov av information. Målgrupper som kan behöva informeras kan vara chefer och medarbetare, kunder, leverantörer, styrelse och externa resurser. 

Bemanning add

8) Bemanning av ny organisation

Bemanning av ny organisation kan ske på olika sätt. Arbetsgivaren kan ha förhandlingsskyldighet i de fall förändringen medför en viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena. 

Omplaceringsskkyldighet add

9) Omplaceringsskyldighet

Om medarbetare inte får någon tjänst efter förändringen har arbetsgivaren en omplaceringsskyldighet innan uppsägning p g a arbetsbrist kan bli aktuellt.

Utvärdering add

10) Utvärdering

Ungefär ett halvår efter att en organisationsförändring genomförts kan det vara lämpligt att göra en utvärdering. Frågor att ställa sig kan vara om ytterligare åtgärder behöver vidtas och hur anställda upplevt förändringen. 

Mallar