Skillnaden mellan ledare och chef

Man brukar enkelt beskrivet säga att chef är en titel. Det innebär att chefer i kraft av sina positioner kan leda och fördela arbete i relation till andra. Ledare är de som i kraft av sig själva skapar inflytande över andra människor. De lyckas utveckla förhållningssätt och attityder som gör att människor runt omkring dem accepterar och ser dem som ledare.
Man brukar enkelt beskrivet säga att chef är en titel. Det innebär att chefer i kraft av sina positioner kan leda och fördela arbete i relation till andra. 

Ledare är de som i kraft av sig själva skapar inflytande över andra människor. De lyckas utveckla förhållningssätt och attityder som gör att människor runt omkring dem accepterar och ser dem som ledare.

Självklart kan man vara både chef och ledare, men alla chefer är inte ledare och alla ledare är inte chefer. 

Arvonen, ledarskapsforskare, gör följande fördelning mellan chefskap och ledarskap:
Chefen Ledaren
Makt baserad på fullmakt från arbetsgivaren Makt baserad på egna personliga egenskaper
Riktar sin energi mot struktur och system Riktar sin energi mot mål, människor och processer
Kommunicerar via formella vägar Kommunicerar direkt och personligt
Innehållet i kommunikationen är objektiv Använder signaler och symboler
Skapar harmoni i de sociala relationerna Skapar dynamik och även konflikter
Utvecklar kontroll och system Utvecklar kontroll via social gemenskap
Mindre synlig för de anställda Är ett synligt och aktivt identifikationsobjekt
Litar på fakta och objektiv kunskap Föredrar mjuk information, förståelse och helhet
Undviker känslomässigt engagemang Engagerar sig med känslor
Agerar kortsiktigt Agerar långsiktigt

 

Viktigt att kunna agera både chef och ledare

Ledare är ofta synliga i organisationen på ett annat sätt än vad chefer är. Ledarna är ofta de som skapar kulturen på arbetsplatsen och som är förebild för övriga medarbetare. De tar ofta, medvetet eller omedvetet, på sig att visa riktning, kommunicera den samt motivera och inspirera medarbetare att nå gemensamma mål och visioner. 

Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att medarbetare bara följer ledare så länge de är trovärdiga – det måste finnas en överensstämmelse mellan det som ledaren säger och det som ledaren gör. För att kunna driva förändring underlättar det om man har med sig sina medarbetare i processen. Det är därför viktigt att kunna agera både chef och ledare. 

Ledarskap är ett förhållningssätt

Arvonen hävdar vidare att ledarskap är ett förhållningssätt. De attityder som var och en av oss har avspeglar sig i våra beteenden och sättet som vi utövar ledarskap på. Han menar också att vi kan välja vilka förhållningssätt som ska prägla våra tankar, känslor och handlingar – om vi ska agera chefer eller ledare. 

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig