Team hälsar nyanställd välkommen.

Onboardingprocessen

Den största posten vid personalomsättning är vanligtvis kostnaden för onboarding. Som chef är det viktigt att tänka på att medarbetare som varit frånvarande en längre tid och anställda som byter roll inom organisationen också kan behöva onboarding.

Preboardingfasen är den del av onboardingprocessen som löper från att anställningsavtalet är signerat till första arbetsdag. En lyckad preboardingprocess förkortar tiden tills den anställde är fullt introducerad samt bygger lojalitet och tillhörighet från början. Här får du tips om vad du som chef kan göra under preboardingfasen.

Fakta

  • För att underlätta för den nyanställde att komma in i den sociala gemenskapen och lära känna företagskulturen bör kollegor involveras i onboardingprocessen.

  • Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att introducera nya medarbetare i arbetet.

  • Det kan upplevas som en bättre första arbetsdag om den nya medarbetaren börjat lära känna kollegor innan.

  • En färdig arbetsplats dag ett bidrar till – utöver att ge ett professionellt intryck – till att medarbetaren kan komma i arbete snabbare.

  • En aktivitet under preboardingfasen kan vara att ge tillgång till intranät eller personalhandbok.

Mallar