Motion och friskvård – naturaförmån och friskvårdsbidrag

För att ett friskvårdsbidrag eller förmån av helt fri motion och friskvård ska kunna vara skattefritt krävs att den aktuella aktiviteten eller åtgärden är av enklare slag och av mindre värde.

För att ett friskvårdsbidrag eller förmån av helt fri motion och friskvård (naturaförmån) ska kunna vara skattefritt krävs att den aktuella aktiviteten eller åtgärden är av enklare slag och av mindre värde. Vidare ska bidraget eller förmånen – för att kunna vara skattefritt – tillhandahållas samtliga anställda på lika villkor.

Läs mer om de grundläggande förutsättningarna för skattefrihet för motion och friskvård här:

När bedömningen av "enklare åtgärd" görs är det aktiviteterna som sådana som ska vara av enklare beskaffenhet. Att ett friskvårdsbidrag till ett gym där det i avgiften även ingår t ex relaxavdelning, handdukar, träningskläder och hälsodrinkar inte kan vara skattefritt framgår av en annan dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Läs ett referat av detta rättsfall här:

Friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr

Enligt Skatteverkets tidigare uppfattning fanns ingen beloppsgräns för det skattefria friskvårdsbidraget. Skattefriheten kunde då omfatta ett belopp som motsvarade marknadsvärdet för en enklare aktivitet på orten ifråga.

För en arbetsgivare som hade kontor på två olika platser kunde friskvårdsbidraget därför vara olika stort på de båda kontoren, t ex 6 000 kr på den ena orten och 4 000 kr på den andra, beroende att marknadsvärdet varierade.

Skatteverket anser numera att, när det är fråga om ett friskvårdsbidrag, d v s en subvention av de anställdas motion och friskvård, beloppet ska vara lika stort för samtliga anställda. Det spelar då ingen roll på vilken ort de anställda arbetar.

Skatteverket har dessutom angett ett tak på 5 000 kr per person och år för hur stort det skattefria friskvårdsbidraget kan vara. Om beloppet överstiger 5 000 kr är hela bidraget skattepliktigt, d v s inte bara det överskjutande beloppet.

Om vissa anställda skulle få ett högre friskvårdsbidrag än de övriga är det överskjutande beloppet skattepliktigt för dessa personer.

Skatteverkets uppfattning att inte endast belopp över 5 000 kr är skattepliktiga, utan hela bidragen, är en följd av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Domstolen slog där fast att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr inte är skattefritt.

HFD kommenterade i domen varken Skatteverkets "godkända" beloppsgräns på 5 000 kr eller Skatteverkets yrkande i målet att det överskjutande beloppet (1 500 kr) skulle beskattas som lön. Läs ett referat av HFD:s dom här:

Friskvårdsbidraget kan proportioneras utifrån den anställdes sysselsättningsgrad. För skattefrihet måste även både föräldralediga och sjukskrivna anställda erbjudas bidraget i förhållande till deras sysselsättningsgrad.

Fri motion och friskvård till marknadsvärde

Även när det handlar om en förmån av fri motion och friskvård (naturaförmån) måste det vara fråga om enklare åtgärder av mindre värde. Här finns dock ingen beloppsgräns.

Vad det handlar om här är – enligt Skatteverket – att det är fråga om marknadsvärdet för en enklare aktivitet på orten ifråga. Det betyder t ex att marknadsvärdet för en likvärdig aktivitet, t ex träning på gym, kan vara olika beroende på var i landet arbetsgivaren bedriver sin verksamhet.

Om en arbetsgivare därför t ex har ett kontor i Stockholm, där kostnaden för viss träning uppgår till 6 000 kr, och på en annan ort där träningen kostar 4 000 kr, kan värdet av den förmån som arbetsgivaren bjuder på vara olika på de olika orterna.

Olika aktiviteter skulle också kunna vara aktuella på de olika orterna. De bör dock – enligt Skatteverket – vara likvärdiga.

Är arbetsgivaren ett företag som ingår i en koncern är det inget som hindrar att vart och ett av de övriga bolagen i koncernen har andra regler för sin personal. Detta så länge varje arbetsgivare tillämpar samma regler för sina egna anställda. 

Kombination av friskvårdsbidrag och naturaförmån

De anställdas friskvårdsbidrag, d v s arbetsgivarens subvention av anställdas egna motions- och friskvårdsaktiviteter, bedöms numera vid sidan av en eventuell förmån av fri motion och friskvård (naturaförmån). Det innebär att dessa båda kan kombineras.

En arbetsgivare kan därför betala ut ett friskvårdsbidrag till de anställda med högst 5 000 kr per person och år för egna, enklare aktiviteter, och dessutom tillhandahålla fri motion och friskvård i form av en naturaförmån som också ska vara av enklare slag.

Om naturaförmånen är skattepliktig, d v s inte är av enklare slag, är det Skatteverkets uppfattning att även ett utbetalt friskvårdsbidrag är skattepliktigt. Detta alltså även om det skulle understigar 5 000 kr.

En fråga är hur mycket arbetsgivaren sammanlagt kan bjuda på i form av fri motion och friskvård, d v s både friskvårdsbidrag och naturaförmåner. Denna fråga har inget svar, men en bortre gräns för det sammanlagda värdet av fria motions- och friskvårdsaktiviteter finns naturligtvis även om det inte går att säga exakt var denna går.

Det sammanlagda belopp som kan godkännas i detta sammanhang är också beroende av var i landet de anställda bor och arbetar. Detta eftersom naturaförmånens värde styrs av marknadsvärdet för en enklare åtgärd på orten ifråga. 

Flera tidigare "förbjudna" aktiviteter är nu godkända

Skatteverkets tidigare uppfattning var att vissa sporter och aktiviteter inte omfattades av det skattefria friskvårdsbidraget respektive inte kunde vara skattefria. Det gällde t ex golf, ridning, segling och utförsåkning på skidor.

Med anledning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) om pay and play-golf och driving range har Skatteverket nu ändrat sin uppfattning. Från och med den 1 januari 2018 accepteras därför fler aktiviteter.

Läs ett referat av domen här:

Utöver golfen (spelavgift), ridningen (lektioner på ridskolor), seglingen (kurser) och utförsåkningen (liftkort) anser Skatteverket att även t ex personliga tränare och djuphavsdykning samt kanot- och kajakpaddling numera kan ingå i den skattefria motionen och friskvården.

Observera dock att skattefriheten endast omfattar själva aktiviteterna som sådana. Det innebär att arbetsgivaren inte skattefritt kan subventionera, eller bjuda på, t ex medlemskap i golfklubbar. Inte heller hyra av t ex golfutrustning, skidor eller segelbåtar omfattas av skattefriheten.

Med anledning av två andra domar från HFD, om att fält- och westernskytte samt fortsättningskurser i hästkörning fungerar som skattefri motion och friskvård, har Skatteverket utökat sin lista med "godkända" aktiviteter ytterligare.

Läs referat av de båda rättsfallen här: (fält- och westernskytte) och här: (hästkörning).

Enligt Skatteverket accepteras numera sådana aktiviteter som ger någon form av motion. Skatteverket godkänner numera friskvårdsbidrag även till t ex agility, sportfiske och forsränning samt personliga startavgifter i motionslopp.

Skatteverket accepterar numera även webbtjänster och appar för enklare träning i bostaden. Läs mer om detta här:

Se en uppställning över vilka motions- och friskvårdsaktiviteter som kan vara skattefria här:

Kommentar

Skatteverket kom med ett officiellt ställningstagande (2018-01-24, dnr 202 39595-18/111) vad gällde sin nya uppfattning om skattefria friskvårdsbidrag respektive förmån av fri motion och friskvård (naturaförmån) efter domen om pay and play-golfen. Vad som sägs i artikeln ovan stämmer i allt väsentligt överens med Skatteverkets uppfattning.

I ställningstagandet gav Skatteverket bl a sex exempel som förtydligade vilka krav som – enligt Skatteverket – ställs på ett friskvårdsbidrag och när ett sådant kan anses utgöra mindre värde.

Skatteverket har kompletterat sitt ställningstagande vad gäller beloppsgränsen på 5 000 kr för att friskvårdsbidrag över huvud taget ska kunna vara skattefria.

Läs ett referat av ställningstagandet här:

Skatteverket har kommit med ytterligare ett ställningstagande som ersätter det gamla (även om uppfattningarna i det gamla fortfarande gäller till stora delar). I det nya ställningstagandet har Skatteverket kommit med ytterligare kompletteringar vad gäller sin uppfattning om skattefri motion och friskvård. Bland annat finns några nya exempel på olika situationer när både naturaförmåner och friskvårdsbidrag anses vara skattepliktiga.

Läs mer om vad det nya ställningstagandet (2020-02-12, dnr A-42134) omfattar som inte fanns med i det gamla ställningstagandet här:

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig