Pengar i högar.

Lön

Lönesättningen utgör en viktig del i en organisations personalpolitik, förebyggande diskrimineringsarbete samt i att trygga kompetensförsörjningen. Konkurrenskraftiga lön- och anställningsvillkor bidrar till att organisationen på kort och lång sikt kan rekrytera och behålla rätt kompetens. 

Fakta

  • Som chef måste du känna till ditt och dina anställdas ansvar i arbetet med lönerna. Både vad gäller tidrapporter, underlag, reseräkningar, attest och brytdatum.

  • För att kunna bedöma medarbetarnas prestation på korrekt sätt brukar lönekriterier fastställas inom organisationen. Lönekriterierna ska vara förankrade och väl kända både för dig som chef och för dina anställda.

  • Ett lönesamtal är en dialog mellan chef och medarbetare, om medarbetarens resultat, prestation och måluppfyllelse. För att ge rätt förutsättningar är det bra att ha en mall att utgå från, som också speglar verksamhetens lönekriterier.

  • Som lönesättande chef behöver du få vetskap om era rutiner och information om löneutrymme, tidplan och fördelningsprinciper.

Artiklar

Velg visning
Lön och förmåner

Lön som belöning?

Även om storleken på lönen inte längre är lika viktig för många medarbetare är lön ändå den huvudsakliga anledningen till att de flesta människor arbetar.
Lön och förmåner

Lön som motivationsfaktor?

Det finns en gammal föreställning om att lönen är moroten för medarbetare. Hög lön är dock långtifrån allt som medarbetare tittar på när de är på jakt efter jobb.
Lön och förmåner

Hur gör man en lönekartläggning?

Syftet med en lönekartläggning är att arbetsgivaren ska upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.
Lön och förmåner

Kriterier vid lönesättning?

Sedan många år tillbaka är det den individuella och differentierade lönesättningsmodellen som tillämpas i de flesta organisationer inom såväl offentlig som privat sektor.
Lön och förmåner

Lönesättning - hur gör man?

Man bör som arbetsgivare arbeta strategiskt med lönesättning och lönebildning så att lönen används som ett styrinstrument för att utveckla verksamheten och nå organisationens mål
Lön och förmåner

Hur gör man en lönerevision?

Även arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal genomför vanligtvis årliga lönerevisioner. Arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal är friare att själva bestämma utrymme, tidpunkt mm.
Lön och förmåner

Lönesamtal

Lönesamtal är inte en förhandling utan en dialog mellan chef och medarbetare, om medarbetarens resultat, prestation och måluppfyllelse.
Arbetsrätt för ledare

När kan man sänka personalens lön?

Inom svensk arbetsmarknad är det praxis att inte sänka de anställdas löner så länge man är kvar i samma befattning. Arbetsgivare kan dock i vissa fall behöva sänka sina kostnader, t ex på grund av en försämrad ekonomisk situation.