Paket bredvid dator.

Förmåner

Enligt huvudregeln ska anställda beskattas för förmåner från arbetsgivaren. Många förmåner är dock skattefria.

De skattepliktiga förmånerna värderas till marknadsvärdet. Men för vissa förmåner, till exempel fri bil och fria måltider, gäller fastställda schablonvärden.

Fakta

  • Arbetsgivare kan förse sina anställda med arbetsredskap av olika slag, till exempel mobiltelefoner och terminalglasögon. För att dessa ska vara skattefria krävs dock att flera förutsättningar är uppfyllda.

  • Både fri hälso- och sjukvård, fria läkemedel och fria sjukvårdsförsäkringar är i princip skattepliktiga. Arbetsgivaren kan dock fortfarande skicka sina anställda till företagshälsovården utan beskattning.

  • Det skattepliktiga schablonvärdet av fri bil beräknas på två olika sätt. Avgörande för värderingen är om förmånsbilen togs i bruk före eller från och med den 1 juli 2018.

  • Fria måltider, som värderas enligt fastställda schabloner, är skattepliktiga enligt huvudregeln. I flera situationer kan en arbetsgivare dock bjuda på måltider utan beskattning.

Artiklar

Velg visning
Lön och förmåner

After work skattefri eller skattepliktig förmån?

Är after work en skattefri eller en skattepliktig förmån? Fallgropar att undvika och tips att tänka på när du ska anordna after work för personalen
Lön och förmåner

Allmänt om förmåner till anställda

Huvudregeln är att allt som en arbetsgivare lämnar ut till sina anställda – både kontant ersättning och förmåner av olika slag – är skattepliktigt. Anledningen är att det ses som ersättning för utfört arbete.
Lön och förmåner

Skattefri vaccination av anställda?

Vaccinationer sker regelmässigt på många arbetsplatser för att minska produktionsbortfall på grund av t ex influensa. Förmån av fri vaccination är skattefri om den är kopplad till den anställdes arbete på något sätt.
Lön och förmåner

Arbetsredskap – mobiltelefon m m med fast samtalsavgift

Skattereglerna för anställda som privat använder arbetsgivarens elektroniska utrustning, t ex mobiltelefoner, datorer och surfplattor, är inte helt enkla. Här kan du läsa mer om vad som gäller.
Lön och förmåner

Terminalglasögon som arbetsredskap?

Anställda som arbetar vid bildskärm mer än en timma om dagen har rätt att genomgå en synundersökning på arbetsgivarens bekostnad. Vid behov ska arbetsgivaren dessutom tillhandahålla terminalglasögon. Både den fria synundersökningen och glasögonen utgör skattefria förmåner.
Lön och förmåner

Skattefri utbildning för personalen?

Kan man skattefritt betala utbildningar för personalen? Vilka regler gäller i så fall och vad ska man tänka på innan man ger grönt ljus.
Lön och förmåner

Undvika skatt på förmån?

Det är inte ovanligt att arbetsgivare vill att anställda som fått t ex en skattepliktig förmån inte ska ”drabbas” av skatt på förmånen. Detta kan lösas genom att arbetsgivaren betalar ut en extra lön som då täcker skatten på förmånen.
Lön och förmåner

Förmånliga lån – ränteförmån

Lön och förmåner

Skattefri sjukvård för personalen?

Tidigare byggde skattereglerna om fri hälso- och sjukvård på en åtskillnad mellan offentligt och icke offentligt finansierad vård. Men vad gäller nu? Läs mer om skattepliktiga respektive skattefria förmer gällande fri hälso- och sjukvård.
Lön och förmåner

Förmån av gratis parkering?

Anställda kan ha utgifter för parkering i flera olika situationer. I vissa fall är utgifterna avdragsgilla, i vissa fall är det däremot fråga om privata levnadskostnader för vilka avdrag inte medges.