Lönesättning 

Man bör som arbetsgivare arbeta strategiskt med lönesättning och lönebildning så att lönen används som ett styrinstrument för att utveckla verksamheten och nå organisationens mål
addSammanfattning
Lönesättningen utgör en viktig del i en organisations personalpolitik, förebyggande diskrimineringsarbete samt i att trygga kompetensförsörjningen. Konkurrenskraftiga lön- och anställningsvillkor bidrar till att organisationen på kort och lång sikt kan rekrytera och behålla rätt kompetens. 

Lönen som styrinstrument

Man bör som arbetsgivare arbeta strategiskt med lönesättning och lönebildning så att lönen används som ett styrinstrument för att utveckla verksamheten och nå organisationens mål. Ett aktivt arbete med lönen som styrinstrument syftar till att stimulera till engagemang och utveckling i arbetet och därigenom till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Här kan du läsa mer om strategiskt arbete med lön och belöning. 

För att kunna göra detta är det en fördel att ha en lönepolicy, där företagets lönepolitik, lönesättningsmodell, ansvarsfördelning mm framgår. Exempel på hur en lönepolicy kan formuleras hittar du här

Lönens tre delar

Den sammantagna lönen för en anställd består av tre olika delar; befattningen, individuella delen och marknaden.
  • Befattningen. Olika befattningar har olika grundläggande krav. Befattningsvärderingen anger vilka krav som ställs i arbetet när det gäller t ex utbildning, kunskap, svårighetsgrad, ansvar och arbetsförhållanden. Befattningsvärderingen är grunden för att lönen sätts på saklig grund. Denna del av lönen kan även sägas utgöra "vadet", d v s vad man arbetar med. Olika befattningar har normalt olika lönespann. 
  • Individuella delen. Olika individer utför sin befattning på olika sätt. Den individuella delen handlar om den anställdes kunskap och erfarenhet, prestation och måluppfyllelse samt förmågor och förhållningssätt. Grunden i individuell och differentierad lönesättning är att alla medarbetare ska ha möjlighet att påverka sin lön genom att bidra till ökad effektivitet, produktivitet och kvalitet. Denna del av lönen kan även sägas utgöra "huret", d v s hur individen utför sitt arbete. Individens prestation påverkar lönens placering inom det aktuella lönespannet.
  • Marknaden. Ibland kan arbetsgivare vara tvungna att ta hänsyn till marknadsaspekter för att kunna rekrytera och behålla personal. Är det svårigheter att kunna rekrytera och behålla en viss yrkesgrupp kan detta göra att lönenivåerna höjs inom denna yrkesgrupp. 

Individuell och differentierad lönesättning

Sedan många år tillbaka är det den individuella och differentierade lönesättningsmodellen som tillämpas i de flesta organisationer inom såväl offentlig som privat sektor i Sverige.

Individuell och differentierad lönesättning innebär att lönen sätts utifrån varje medarbetares individuella måluppfyllelse och prestation. Detta innebär att ett tydligt samband ska finnas mellan utveckling av arbetsprestation och löneutveckling. 

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig