Kvinna förklarar för grupp.

Aktiva åtgärder

Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder. Med aktiva åtgärder menas att arbeta förebyggande och främjande för att motverka och förebygga diskriminering oavsett diskrimineringsgrund. Arbetet ska bedrivas genom att undersöka, analysera, vidta åtgärder och följa upp. Arbetet ska dokumenteras skriftligt om är 25 eller fler anställda.

Fakta

  • Arbetet med aktiva åtgärder genomföras enligt en särskild modell:
    • Undersöka, analysera, åtgärda och följa upp

  • Arbetsgivaren ska sträva efter en jämn könsfördelning.
  • Riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier ska finnas.
  • Lönekartläggning ska genomföras årligen.
  • Arbetet ska dokumenteras.