Orolig man inför möte.

Avsked

Avskedande innebär att arbetstagaren får lämna sin anställning direkt, d v s utan någon uppsägningstid. Avskedande får endast ske när det gäller grov misskötsamhet från den anställdes sida. Som chef är det klokt att vara väl påläst och eventuellt ta hjälp av expertis innan man avskedar en medarbetare.

Fakta

  • Arbetstagaren ska ha avsiktligt, eller genom grov vårdslöshet, på något sätt ha skadat arbetsgivaren eller någon arbetskamrat.

  • Arbetsgivaren har bevisbördan för att visa att de aktuella omständigheterna föreligger.

  • Arbetsgivaren måste kunna visa en ordentligt underbyggd och tillförlitlig utredning om anledningen till varför en anställd avskedas.

  • Ett avskedande ska göras skriftligt.

Avsked – steg för steg

Att tänka på

För att en arbetsgivare ska kunna avskeda en anställd krävs att denna har åsidosatt sina skyldigheter på ett mycket grovt sätt. Det måste alltså röra sig om mycket allvarliga förseelser som det är uppenbart att en arbetsgivare inte ska behöva godta.

Det är viktigt att hantera frågor om avskedande korrekt. Har någon avskedats utan grund kan arbetsgivaren få betala skadestånd. Samma sak gäller vid s k formaliafel, dvs brister i formkraven.

Här följer en kort beskrivning av vad du som arbetsgivare måste tänka på vid ett avsked.

 

1) Beslut om att avskeda arbetstagaren

Arbetsgivaren får börja med att besluta om man anser att det arbetsgivaren har gjort är så pass allvarligt att man vill gå vidare med ett avsked. I vissa fall är det uppenbart vad som hänt medan det i andra fall krävs en utredning.

Själva avskedandet måste påbörjas inom två månader från det att händelsen inträffat eller utredningen avslutats.

2) Underrättelse

Arbetsgivaren måste varsla arbetstagaren om det tänkta avskedandet en vecka i förväg.

3) Varsel till fackförening

Om arbetstagaren är medlem i en fackförening måste även denna varslas om det tänkta avskedandet en vecka i förväg.

4) Överläggning

Både arbetstagaren och fackföreningen har rätt att begära överläggning med arbetsgivaren. Denna överläggning ska begäras senast en vecka efter det att underrättelsen eller varslet lämnades.

Har överläggning begärts får arbetsgivaren inte verkställa avskedandet förrän överläggningen har avslutats.

NAV

5) Besked om avsked

När en vecka gått eller en eventuell överläggning har avslutats ska ett skriftligt besked lämnas personligen till arbetstagaren eller skickas i ett rekommenderat brev.

Arbeidsgiver

6) Anställningen upphör

Anställningen upphör när arbetstagaren får den skriftliga handlingen eller 10 dagar efter det att det rekommenderade brevet lämnades till posten.