Turordningslista

Grundregeln är att det är anställningstiden som är avgörande vid en uppsägningssituation.

Inför en uppsägningsituation på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren fastställa vilka arbetstagare som står i tur att sägas upp. Grundregeln är att det är anställningstiden som är avgörande. Den med kortast anställningstid kan bli den som sägs upp först. Förenklat kan sägas att ju längre tid någon har varit anställd, desto högre upp kommer hen på listan. Principen ”sist in – först ut” kan också användas för att avgöra i vilken ordning de anställda ska sägas upp

Arbetsgivaren måste först avgöra hur många som ska sägas upp på den aktuella driftsenheten och därefter inom berörda avtalsområden. Arbetare och tjänstemän på samma driftsenhet brukar traditionellt tillhöra olika avtalsområden.

Innan en uppsägning måste en omplaceringsutredning göras, dvs pröva om det är möjligt att omplacera de anställda. För att en anställd ska kunna vara kvar i anställningen krävs att hen har tillräckliga kvalifikationer för att klara de arbetsuppgifter som eventuellt finns kvar på företaget och som hen kan omplaceras till. 

Om en omplacering inte är möjlig måste arbetsgivaren – för att se vilka som ska sägas upp – ta fram en turordningslista över samtliga arbetstagare inom den driftsenhet där arbetsbristen föreligger. Det är i första hand den sammanlagda arbetstiden för varje arbetstagare som styr vilken plats respektive anställd har i den aktuella listan. 

Avtalsturlista

Den turordningslista som föreskrivs i LAS betecknas även ”lagturlista”. Bestämmelserna om denna är dispositiva; de kan alltså avtalas bort. För att kunna träffa ett avtal om en annan turordning än den enligt LAS krävs att företaget är bundet av ett kollektivavtal. I sådana avtal kan det alltså finnas andra turordningsregler. En sådan turordningslista brukar benämnas avtalsturlista.

En avtalsturlista innebär alltså att parterna kan frångå reglerna om turordning i lagen om anställningsskydd. Parterna bestämmer vilka som ska sägas upp och vilka som ska vara kvar på företaget.

För att kunna göra detta krävs att det finns ett centralt kollektivavtal, som ger parterna rätten att träffa en sådan avtalsturlista.

"Två-undantaget" från turordningslistan

För företag med högst 10 anställda får arbetsgivaren undanta två personer från turordningslistan. Dessa arbetstagare ska - enligt arbetsgivarens bedömning - vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Med särskild betydelse kan avses anställda som har särskilt kompetens som är avgörande för företagets överlevnad eller anställda med viktiga upparbetade kundrelationer. 

Det är arbetsgivaren som ensam avgör vilka anställda som ska undantas. Den fackliga organisationen kan inte överklaga beslutet såvida detta inte innebär t ex brott mot diskrimineringslagarna. 

Vid beräkningen av antalet anställda ska man inte räkna med anställda som inte omfattas av 1 § LAS, t ex företagsledare, läs mer här. Det är antalet anställda vid uppsägningstillfället som räknas. 

Förstärkt turordningsskydd

Anställda som beretts särskild sysselsättnng på grund av nedsatt arbetsförmåga ska ges företräde till fortsatt arbete oavsett anställningstid. Skulle det efter en driftsinskränkning inte finnas kvar något lämpligt arbete bryts det förstärkta skyddet. 

Även fackliga förtroendemän kan i vissa fall omfattas av det förstärkta turordningsskyddet. Förutsättningen är att förtroendemannen har särskild betydelse för den fortsatta fackliga verksamheten. Om en tvist skulle uppstå i en sådan fråga har den fackliga organisationen tolkningsföreträde. 

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig