En tom arbetsplats och skrivbord.

Arbetsbrist

Att säga upp anställda på grund av arbetsbrist bör vara den sista åtgärden som du som arbetsgivare tar till när du utrett alla andra möjligheter. Det är arbetsgivaren som ytterst bestämmer om det är en arbetsbristsituation eller inte. Det kan t ex ske vid minskad orderingång, ekonomiska svårigheter eller rationaliseringar. Här är information som du som chef behöver vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Fakta

  • Med arbetsbrist menas normalt att det finns en övertalighet av anställda.

  • En arbetsgivare får inte minska personalstyrkan utan att först göra en konsekvensanalys.

  • Innan någon sägs upp på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren först undersöka om det finns någon möjlighet att omplacera istället.

Artiklar

Velg visning
Avsluta anställningen

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivaren ska enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring lämna arbetsgivarintyg till tidigare anställda.
Avsluta anställningen

Avgångsvederlag

När en anställning avslutas kan parterna bli överens om att ett avgångsvederlag ska betalas ut.
Avsluta anställningen

Avtackning

Tårta och kaffe eller blommor och presenter? Hur viktig är en bra avtackning?
Avsluta anställningen

Omplaceringsskyldighet

I flera lägen är en arbetsgivare skyldig att pröva om en anställd kan omplaceras till annat arbete.
Avsluta anställningen

Turordningslista

Grundregeln är att det är anställningstiden som är avgörande vid en uppsägningssituation.
Avsluta anställningen

Besked om att en tidsbegränsad anställning avslutas

Arbetsgivare är enligt LAS skyldig att lämna ett skriftligt besked till anställda om att anställningen kommer upphöra.
Avsluta anställningen

Offboarding – viktigt med ett bra avslut

Arbetsmarknaden i dag är snabb och rörlig och det är naturligt att ha en viss personalomsättning i sin verksamhet. Oavsett skälet till att en anställning avslutas är det viktigt att ha en väl fungerande och smidig offboardingprocess.
Avsluta anställningen

Villkor under uppsägningen

Under en uppsägningstid gäller samma anställningsvillkor som medarbetaren hade tidigare.

Uppsägning vid arbetsbrist – steg för steg


 

Omplaceringsskyldigheten
add

1) Omplaceringsskyldigheten

Innan någon sägs upp på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren undersöka om det finns någon möjlighet att omplacera istället. Först efter genomförd omplaceringsutredning kan man konstatera om det är en arbetsbristsituation eller inte.

En arbetstagare som omplaceras kan inte kräva att få en likvärdig tjänst eller samma anställningsvillkor som tidigare. 

Förhandla
add

2) Förhandla

Före ett beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren förhandla med berörd facklig organisation. En förutsättning är att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. 

Saknas kollektivavtal ska man istället förhandla med alla fackliga organisationer vilkas medlemmar berörs av uppsägningarna. 

Om berörd personal inte är fackligt anslutna finns ingen förhandlingsskyldighet.

Varsel till Arbetsförmedlingen
add

3) Varsel till Arbetsförmedlingen

Om uppsägningen berör minst fem anställda måste arbetsgivaren varsla Arbetsförmedlingen. 

Samma gäller om antalet uppsägningar beräknas uppgå till minst 20 under en period av 90 dagar. 

Fastställ turordningen
add

4) Fastställ turordningen

För de som inte kan erbjudas en omplacering ska arbetsgivaren upprätta en turordningslista. Denna utgår i första hand från anställningens längd. Man brukar prata om ”sist in – först ut”. Förutom anställningstid är också den anställdes kvalifikationer avgörande.

Skriftligt uppsägningsbesked
add

5) Skriftligt uppsägningsbesked

Arbetsgivaren kan lämna över uppsägningsbesked till berörda anställda. Uppsägningsbeskedet ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om företrädesrätt till återanställning samt hur den anställde kan klaga över beslutet om uppsägning. 

Beskedet ska lämna över personligen, om det inte är möjligt skickas med rekommenderat brev.

Först när uppsägningsbeskedet är överlämnat börjar uppsägningstiden att löpa.

Kom ihåg
add

NAV

Kom ihåg

Att säga upp anställda på grund av arbetsbrist ska vara den sista åtgärden som du som arbetsgivare tar till när du utrett alla andra möjligheter. Det är arbetsgivaren som ytterst bestämmer om det är en arbetsbristsituation eller inte. Det kan t ex ske vid minskad orderingång, ekonomiska svårigheter eller rationaliseringar. 

Det är arbetsgivaren som har tolkningsföreträde om arbetsbrist föreligger eller inte. Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar endast på vilket sätt - och vilka anställda - en arbetsgivare kan säga upp.

Om man som arbetsgivare har konstaterat att det är en arbetsbristsituation måste reglerna i LAS följas. Det är viktigt att uppsägningar p g a arbetsbrist går rätt till. Om det inte går rätt till finns det risk för att en uppsägning ogiltigförklaras eller att arbetsgivaren blir tvungen att betala skadestånd. 

Vid tveksamheter kring uppsägningar bör man alltid kontakta sin arbetsgivarorganisation eller ta hjälp av en arbetsrättsexpert. 

Mallar