Anställningsformer

I lagen om anställningsskydd (LAS) finns bestämmelser om anställningsformer. Arbetsgivaren kan välja mellan att tillsvidareanställa en person eller avtala om en tidsbegränsad anställning.

I lagen om anställningsskydd (LAS) finns bestämmelser om anställningsformer. Arbetsgivaren kan välja mellan att tillsvidareanställa en person eller avtala om en tidsbegränsad anställning.

Om man är bunden till kollektivavtal bör man alltid kontrollera i avtalet vilka anställningsformer som finns.

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning är huvudregeln, vilket innebär att om inget annat har avtalats gäller en anställning tillsvidare. Om det blir en tvist mellan parterna är det arbetsgivaren som ska kunna bevisa att man avtalat om annan anställningsform än tillsvidareanställning. Här är exempel på rättsfall i Arbetsdomstolen, där man tvistat om vilken anställningsform som gällt. 

En tillsvidareanställning gäller till dess att den sägs upp av arbetstagaren eller arbetsgivaren. Avtalet upphör då efter en viss uppsägningstid.

För att arbetsgivaren ska kunna säga upp en anställd krävs s k saklig grund. Uppsägningen måste alltså bero på antingen arbetsbrist eller personliga skäl.

Tidsbegränsad anställning

Enligt reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) är det även möjligt att tidsbegränsa en anställning. Det är viktigt att vara tydlig gentemot den anställde när man avtalar om en tidsbegränsad anställning. Det är också viktigt att tillämpa reglerna på ett korrekt sätt. 

Följande anställningsformer är reglerade i LAS: 

  • Allmän visstidsanställning
  • Vikariat
  • Säsongsanställning
  • Anställning av personer fyllda 67 år (OBS! Slopas den 1 januari 2020)

Provanställning

Det finns även möjlighet att provanställa. Detta är dock inte en tidsbegränsad anställning i vanlig mening eftersom den avser att pröva en person inför en tillsvidareanställning. 

Anställningsformer enligt kollektivavtal

Bestämmelserna i LAS om hur en anställning kan tidsbegränsas är semidispositiva. Det innebär att kollektivavtal på central nivå kan ha andra regler om detta än vad lagen föreskriver.

Företag bundna av kollektivavtal måste alltså följa reglerna i respektive avtal för tidsbegränsade anställningar. Som exempel kan nämnas att i avtalet mellan Almega och Unionen kan avtal för begränsad tid träffas i följande situationer:

I kollektivavtalet mellan Teknikföretagen och IF Metall kan anställning för begränsad tid endast träffas för en period om minst en månad och som längst tolv månader.

Efter lokal överenskommelse med den fackliga organisationen kan avtal träffas om längre anställningar än tolv månader.

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig