Flera kandidater på anställningsintervju

Attrahera personal

För att synas och attrahera rätt talanger måste arbetsgivare arbeta med att bygga upp sitt arbetsgivarvarumärke. En avgörande faktor i arbetet med att attrahera rätt kandidater är de befintliga medarbetarnas uppfattning om företaget som arbetsgivare, s k employee branding.

Fakta

  • Ett EVP är en unik uppsättning av erbjudanden, associationer och uppfattningar som en arbetsgivare vill förknippas med för att attrahera rätt talanger.

  • De långsiktiga verksamhetsmålen bör stå i fokus när man utvecklar sin employer branding-strategi, identifiera vilka kompetenser man behöver i organisationen för att nå målen.

  • Utvärdera effekten av employer branding-arbetet genom att välja nyckeltal som mäter en arbetsgivares attraktivitet.

Guide: Rekryteringsprocessen

 

För en lyckad och effektiv rekryteringsprocess är det viktigt att göra rätt från början.

 

I den här guiden får du en överblick över alla steg i rekryteringen som är bra att ha koll på!

Behovsanalys add

1) Behovsanalys

Börja med att ställa dig frågan om det verkligen finns ett rekryteringsbehov. Kan arbetsuppgifterna fördelas på befintliga anställda? Vissa arbetsuppgifter kanske inte längre behöver utföras? 

Kravprofil add

2) Kravprofil

Företagets mål och strategi ska vara vägledande när kravprofilen tas fram. Vilka krav på utbildning och erfarenhet är nödvändiga respektive meriterande? Vilka personliga egenskaper krävs? 

Arbetsrättsliga skyldigheter add

3) Arbetsrättsliga skyldigheter

Om det finns någon befintlig anställd med ett omplaceringsbehov, företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad eller företrädesrätt till återanställning måste detta beaktas.  

Annonsutformning add

4) Annonsutformning

Annonsen ska vara säljande, men måste ändå utformas utifrån kravprofilen. För att attrahera rätt sökande ska annonsen ge en så realistisk bild som möjligt.

Annonseringskanal add

5) Annonseringskanal

Välj annonseringskanal utifrån den målgrupp du söker. Exempelvis sociala medier, facktidningar, Platsbanken eller egna hemsidan.

Information add

6) Information

Skicka bekräftelse på att ansökan är mottagen. Där bör också framgå när intervjuer beräknas hållas. Om exempelvis ansökningstiden förlängs eller processen fördröjs är det viktigt att informera också om detta.

Urval add

7) Urval

Det första urvalet ska göras utifrån de uppställda kraven i kravprofilen. Urvalsprocessen underlättas genom en kandidatförteckning tas fram. 

Anställningsintervjuer add

8) Anställningsintervjuer

En eller flera anställningsintervjuer hålls med sökande som uppfyller kravprofilen. Intervjumallen ska spegla de uppsatta kraven i kravprofilen.

Case/arbetsprov add

9) Case/arbetsprov

För att utreda praktisk/analytisk förmåga samt se hur en sökande tar sig an ett problem hen ställs inför, kan ett relevant arbetsprov genomföras.

Tester add

10) Tester

Olika tester kan ge värdefull information och utgöra ett viktigt komplement till intervjuer och referenstagning. Rätt använt kan tester minska risken för diskriminering eller alltför subjektiva bedömningar.

Referenstagning add

11) Referenstagning

Referenstagning bör tas på huvudkandidaten i slutskedet av processen. Välj referenser som verkligen sett den sökande i arbete.

Tillsättningsbeslut add

12) Tillsättningsbeslut

Efter överenskommelse om lön och övriga anställningsvillkor fattas beslut om tillsättning. Anställningsavtal ska signeras.

Besked till övriga add

12) Besked till övriga

Kandidater som inte erbjuds anställning bör meddelas att tjänsten är tillsatt. Samtliga ansökningshandlingar bör sparas i två år för eventuella diskrimineringstvister.