Arbetstider

I arbetstidslagen finns bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning. Där regleras vad som är ordinarie arbetstid, övertid och mertid samt vilka avbrott från arbeten en anställd har rätt till i form av t ex veckovila, raster och pauser. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetet förläggs i enlighet med arbetstidsreglerna efterlevs. 

Bestämmelser om arbetstid finns även i kollektivavtal, föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt i interna regler på arbetsplatsen.

Fakta

  • Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar per vecka.

  • Övertid får tas ut med högst 50 timmar per månad och 200 timmar per kalenderår.

  • Arbetsgivare ska föra en övertidsjournal över anställdas mertid, övertid och jourtid.

  • Arbetstiden ska förläggas så att anställda får dygns- och veckovila.

  • Anställda har rätt till raster och pauser under arbetsdagen.

  • Arbetstiden ska förläggas så att det gynnar de anställdas hälsa och möjlighet till återhämtning.

Vanliga frågor och svar

question_answer Arbeta in fikarasten och sluta tidigare?

question_answer Arbetstidsförkortning inför helgdagar?

question_answer Rätt till pauser på arbetstid?

question_answer Restidsersättning utanför arbetstid?

question_answer Undantag från flextidssystem?