Arbetstider

I arbetstidslagen finns bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning. Där regleras vad som är ordinarie arbetstid, övertid och mertid samt vilka avbrott från arbeten en anställd har rätt till i form av t ex veckovila, raster och pauser. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetet förläggs i enlighet med arbetstidsreglerna efterlevs. 

Bestämmelser om arbetstid finns även i kollektivavtal, föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt i interna regler på arbetsplatsen.

Fakta

  • Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar per vecka.

  • Övertid får tas ut med högst 50 timmar per månad och 200 timmar per kalenderår.

  • Arbetsgivare ska föra en övertidsjournal över anställdas mertid, övertid och jourtid.

  • Arbetstiden ska förläggas så att anställda får dygns- och veckovila.

  • Anställda har rätt till raster och pauser under arbetsdagen.

  • Arbetstiden ska förläggas så att det gynnar de anställdas hälsa och möjlighet till återhämtning.

Artiklar

Velg visning
Arbetsrätt för ledare

Hur ändrar man personalens arbetstid?

Det är arbetsgivaren som bestämmer arbetstidens längd och förläggning, t ex när arbetsdagen börjar och slutar. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal måste avtalets regler för arbetstidens längd och förläggning följas.
Arbetsrätt för ledare

Arbete under helger och klämdagar

Inför stora helger, t ex påsk och jul, kan det bli diskussioner om arbetstidens förläggning, t ex om man slutar tidigare dag före röd dag eller om man har rätt att vara ledig en s k klämdag.
Arbetsrätt för ledare

Förläggning av arbetstiden?

Hur ska man förlägga personalens arbetstid och vilka regler finns det kring detta?
Arbetsrätt för ledare

Att avtala bort övertidsersättning

Arbetsrätt för ledare

Hur mycket från man jobba på en dag?

Alla anställda ska ha en dygnsvila. Denna ska uppgå till minst 11 timmars sammanhängande ledighet varje 24-timmarsperiod.
Arbetsrätt för ledare

Hur fungerar flextid?

På många arbetsplatser tillämpas flextid. Det innebär att den anställde själv – inom angivna tidsramar – får bestämma när arbetsdagen börjar respektive slutar.
Arbetsrätt för ledare

Hur fungerar mertid?

Mertid får användas när den ordinarie veckoarbetstiden inte räcker till för deltidsanställda. Mertidsgräns: högst 200 timmar per kalenderår
Arbetsrätt för ledare

Obekväm arbetstid (OB-tid)

Med obekväm arbetstid avses ordinarie arbetstid som är förlagd till kvällar, nätter och helger.
Arbetsrätt för ledare

Vad är ordinarie arbetstid?

Ordinarie arbetstid får uppgå till högst 40 timmar per vecka eller högst 160 timmar under en fyraveckorsperiod
Arbetsrätt för ledare

Hur mycket övertid får anställda jobba?

Övertid kan bli aktuellt när den ordinarie veckoarbetstiden inte räcker till.

Vanliga frågor och svar

question_answer Arbeta in fikarasten och sluta tidigare?

question_answer Arbetstidsförkortning inför helgdagar?

question_answer Rätt till pauser på arbetstid?

question_answer Restidsersättning utanför arbetstid?

question_answer Undantag från flextidssystem?

Mallar