Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren ska på ett systematiskt sätt planera, genomföra och följa upp sin verksamhet för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara inordnat i den löpande verksamheten och innefatta allt som är av betydelse för arbetsmiljön.

Fakta

  • På arbetsplatsen ska det finnas en arbetsmiljöpolicy, om ni har fler än 10 anställda ska den vara skriftlig och innehålla en ansvarsfördelning. Som chef ska du känna till er policy och också säkerställa att dina anställda gör det.

  • Det är vanligt att arbetsuppgifterna kopplade till det systematiska arbetsmiljöarbetet fördelas, både till chefer, arbetsledare och arbetstagare. För att kunna ta ansvar i arbetsmiljöarbetet krävs kunskap.

  • Alla ska medverka i arbetsmiljöarbetet. Det handlar dels om att genomföra beslutade åtgärder för en bättre arbetsmiljö men även att följa föreskrifter och iaktta försiktighet.

  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet är inte punktinsatser utan ska ske löpande. Nödvändiga åtgärder för att förbättra arbetsmiljön ska genomföras omedelbart eller så snart som möjligt. Det som inte åtgärdas direkt ska föras in i en handlingsplan.

  • Ett skyddsombud ska arbeta för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen har i uppgift att företräda de anställda, alltså dina anställda, och eventuellt inhyrd personal.

Guide: Systematiskt arbetsmiljöarbete – kom igång!

Som arbetsgivare har du ett ansvar för att planera, genomföra och följa upp verksamheten för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 

 

I den här guiden har vi samlat några enkla steg för hur du kommer igång!

Policy add

1) Policy för arbetsmiljön

En särskild arbetsmiljöpolicy måste fastställas för varje företag och ska omfatta både målen och strategin för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Fördelning av uppgifter add

2) Fördelning av arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna inom verksamheten måste fördelas så att chefer, arbetsledare och arbetstagarna ansvarar för olika delar av arbetsmiljöarbetet. Alla anställda måste ha tillräckliga kunskaper om riskerna i arbetet.

Löpande kontroll add

3) Fortlöpande undersökning och kontroll

Vidare ska arbetsgivaren fortlöpande undersöka arbetsförhållandena samt bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.

Åtgärder och handlingsplan add

4) Åtgärder och handlingsplaner

Nödvändiga åtgärder för arbetsmiljön måste genomföras omedelbart eller så snart som möjligt. Det som inte kan åtgärdas direkt ska föras in i en handlingsplan. 

Rutiner och dokumentation add

5) Rutiner och dokumentation

Har företaget minst 10 anställda ska arbetsmiljöpolicyn och uppgiftsfördelningen vara skriftlig. Bedömningen av risker för ohälsa och olycksfall ska alltid vara skriftlig.

Utredning add

6) Utredning av arbetsskador och tillbud

Arbetsskador och allvarliga tillbud inträffar ska alltid utredas för att få fram varför det inträffat. Det är lämpligt att skriva ner resultatet i utredningen.

Uppföljning add

7) Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1) beskriver hur arbetsgivaren på ett systematiskt sätt ska planera, genomföra och följa upp sin verksamhet för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara inordnat i den löpande verksamheten och innefatta allt som är av betydelse för arbetsmiljön.

Vanliga frågor och svar

question_answer Hur ska SAM-arbetet dokumenteras?

question_answer Måste man vara ansluten till en företagshälsovård?

question_answer Varför måste vi arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete?

question_answer Vilutrymme på arbetsplats?

Mallar

Vanliga frågor och svar