Drogfri arbetsmiljö

Att anställda missbrukar alkohol, narkotika eller andra droger kan utgöra en fara för arbetsmiljön.

Att anställda missbrukar alkohol, narkotika eller andra droger kan utgöra en fara för arbetsmiljön. Anledningen är att missbrukaren direkt eller indirekt kan skada både sig själv och andra.

Enligt arbetsmiljölagen och de särskilda föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:01) ska företagets rutiner även omfatta anställdas missbruk av alkohol och andra berusningsmedel. 

Viktigt med rutiner och handlingsplan

Det är viktigt att arbetsgivaren klargör vilka interna regler och rutiner som gäller om någon uppträder påverkad av t ex alkohol i arbetet. Arbetsgivaren kan lämpligen – i samråd med de anställda – ta fram en handlingsplan på hur missbruk kan hanteras.

I handlingsplanen bör det framgå hur företaget arbetar förebyggande genom till exempel informationsmaterial, arbetsplatsträffar, utbildningar och organiserad stödverksamhet. Det bör också tydligt anges vilken beredskap som arbetsplatsen har när det gäller att ta hand om en anställd som visar tecken på missbruk.

Det kan även vara viktigt att ta hänsyn till arbetets organisation och innehåll. Det kan t ex vara sådant som skiftarbete, stress, arbetsuppgifternas krav, arbetsförhållanden och tillgång till alkohol eller droger.

Kan leda till uppsägning

Vid misstanke om missbruksproblem ska förhållandena undersökas omgående. Närmaste chef ska kalla till ett samtal med medarbetaren. Samtalet bör utgå från fakta och exempel på det som har hänt och inte fungerar. 

Syftet med samtalet är att visa att problemen har uppmärksammats och att de inte kan accepteras. Det är viktigt att tydligt tala om vilka regler som gäller och vilka följder som kan bli aktuella om situationen upprepas. Det är lämpligt att även komma överens om ett uppföljningssamtal.

Arbetsgivaren bör dokumentera alla händelser på arbetsplatsen som har med missbruket att göra. Om den anställde förnekar alkohol- eller drogmissbruk och inte deltar i rehabiliteringsåtgärder kan det, om misskötsamhet föreligger, bli aktuellt med uppsägning av personliga skäl. Det är inte missbruket som är grunden för uppsägningen utan de konsekvenser detta fått för arbetsprestationen. Om alkoholsjukdom föreligger är det däremot inte alltid möjligt med uppsägning. 

Arbetskamraternas roll

Även övrig personal spelar en viktig roll vid misstanke om missbruk. Det innebär exempelvis att de måste reagera när de märker att allt inte står rätt till. Det är viktigt att inte ”skydda” arbetskamraten genom att göra dennes arbete eller på annat sätt förhindra att hen upptäcks och därigenom medverka till att missbruket kan fortsätta. 

Drogtester

Ett sätt att upptäcka men även arbeta förebyggande mot missbruk är att genomföra drogtester. Arbetsmiljölagen eller arbetsmiljöföreskrifter reglerar dock inte att arbetsgivaren har rätt att – mot en anställds vilja – genomföra drogtester. Detta kan däremot framgå av kollektivavtal eller det enskilda anställningsavtalet. Om kollektivavtal finns på arbetsplatsen måste ofta en förhandling äga rum med den fackliga organisationen innan drogtester införs.

Det bör finnas en drogpolicy som behandlar om arbetsgivaren har för avsikt att genomföra drogtester och hur dessa i så fall ska gå till.

Arbetsdomstolen har slagit fast att en arbetsgivare kan ha rätt att genomföra drogtester i vissa fall. Intresset av att förhindra drogmissbruk på arbetsplatsen har i dessa fall ansetts väga tyngre än den enskilde arbetstagarens personliga integritet (t ex AD 36/2009 samt 53/2009).

Ett företags behandling av uppgifter från en eventuell provtagning faller under dataskyddsförordningens regelverk.

Alna

Alna är en organisation som ger arbetsgivare och arbetstagare ökad kunskap i allt som rör alkohol, droger, läkemedel och spel genom rådgivning, chefsstöd och utbildning.

Drogpolicy

Det bör finnas en dokumenterad och tydlig drogpolicy på företaget. Vi har tagit fram ett förslag på en sådan i exemplet nedan och i länken.

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig