Arbetsanpassning och rehabilitering

Arbetsgivare ska organisera sitt arbete med anställdas rehabilitering och arbetsanpassning på ett lämpligt sätt.
addSammanfattning
Alla arbetsgivare ska ha en organiserad verksamhet för arbetsanpassning och rehabilitering på arbetsplatsen. Det här regleras i särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS 1994:1). Syftet med reglerna är att arbetsgivare ska arbeta förebyggande samt fånga upp och åtgärda uppkomna skador och ohälsa.

Hur arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering ska bedrivas får bestämmas av varje arbetsgivare. Faktorer som den fysiska arbetsmiljön och vilka arbetsmiljörisker som finns påverkar arbetet och organisationen.

Uppmärksamma behov av rehabilitering och anpassningar

Varje arbetsgivare måste ha rutiner för att uppmärksamma anställdas behov av arbetsanpassning och rehabilitering. Det handlar om att förebygga risker för ohälsa, skador och sjukdom samt att uppmärksamma tidiga tecken på ohälsa.

Behov av rehabilitering kan fångas upp genom t ex medarbetarsamtal, enkäter och medarbetarundersökningar. Andra verktyg som kan vara till hjälp är nyckeltal, t ex sjukfrånvarostatisk, arbetsskador och personalomsättning.

Kompetenskrav

De personer som arbetar med rehabilitering och arbetsanpassning ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för att klara av arbetsuppgifterna. Arbetsgivaren kan behöva vidareutbilda berörda personer för att dessa ska få förutsättningar att klara av uppgifterna.

Även företagshälsovården är till stor hjälp i arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning. En företagshälsovård kan dock aldrig ta över ansvaret över rehabilitering och arbetsanpassning, de kan enbart fungera som ett stöd till arbetsgivaren.

Rutiner

Varje arbetsgivare ska ha rutiner för verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering. Här är exempel på frågor som bör beaktas när rutinerna utformas.

Det är särskilt viktigt att det finns rutiner för hur kontakt med sjukskrivna ska tas. Som arbetsgivare bör man ta kontakt med den som är sjukskriven så tidigt som möjligt och därefter hålla tät kontakt.

Åtgärder

Arbetsgivaren ska så långt det är möjligt anpassa arbetet till en enskild arbetstagares särskilda förutsättningar. Arbetsgivare ska ta hänsyn till arbetstagarens fysiska och psykiska förutsättningar. Det är däremot inte alltid möjligt att anpassa varje arbetsplats eller varje arbetsuppgift till varje individs särskilda förutsättningar. I vissa fall kan lösningen vara att försöka bereda andra och mer lämpliga arbetsuppgifter inom ramen för anställningen.

Även om en enskild arbetstagares särskilda problem inte helt kan lösas genom anpassning av arbetsmiljön är det viktigt att ändå vidta åtgärder i ett mer allmänt förebyggande perspektiv. Detta kan även övriga arbetstagare ha fördel av. Målsättningen med den individuella arbetsanpassningen är att genomföra åtgärder i arbetsmiljön som gör det möjligt för personen att vara kvar i eller återgå i sitt vanliga arbete.

Åtgärder som kan bli aktuella är anskaffning av tekniska hjälpmedel och/eller särskilda arbetsredskap eller förändringar i den fysiska arbetsmiljön. Förändringar kan också behöva göras i arbetsorganisationen, arbetsfördelningen, arbetsuppgifterna, arbetstiderna, arbetsmetoderna samt i de sociala förhållandena. Andra åtgärder som arbetsträning eller arbetsprövning kan också bli aktuellt.

Alkohol och droger

Ett företags rutiner ska även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering i samband med anställdas missbruk av alkohol och droger. Arbetsgivaren ska dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om en arbetstagare uppträder påverkad i arbetet.

Arbetsgivaren kan lämpligen, i samråd med arbetstagarna, ta fram en handlingsplan över hur missbruk ska hanteras. På varje arbetsplats bör det vidare finnas en dokumenterad och tydlig drogpolicy.

Uppföljning

Arbetsgivaren ska årligen följa upp verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering samt de mål man har satt upp för denna verksamhet. I denna uppföljning kan arbetsgivaren gå igenom sina rutiner, rehabiliteringsmetodik, se över kompetensbehovet mm.

Kommentar

Arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet regleras i flera olika regelverk; socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen, föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt indirekt påverkar lagen om anställningsskydd. Här kan du läsa mer om rehabilitering.

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig